Archive for August 8th, 2017

ความหนืดของน้ำมันฟู้ดเกรดมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์อย่างไร

Tuesday, August 8th, 2017

ส่วนการเลือกเฟ้นเกรดความหนืดของน้ำมันฟู้ดเกรดนั้นให้ดูจากคู่มือประจำรถยนต์ หากไม่ทราบเกรดความหนืดที่คงที่ให้ใช้เกรดความหนืด 40 หากเครื่องกลมีอาการกินน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนเป็นเกรดความหนืด 50  ปัจจัยอื่นๆในการเลือกเกรดความหนืดของน้ำมันเครื่องก็คืออุณหภูมิของอากาศและภาวะความหลวมของส่วนประกอบในเครื่องยนต์กลไก หากภูมิอากาศภายนอกเย็นหรือเครื่องกลเย็น น้ำมันเครื่องควรใสและไหลง่ายเพื่อหล่อลื่นพร้อมด้วยอภิบาลส่วนของเครื่องยนต์กลไกขณะสตาร์ทและใช้งาน หากเครื่องจักรกลร้อนแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใสเกินไป ชั้นเคลือบหรือฟิล์มจะบางเกินไปและไม่สามารถปกป้องเครื่องประกอบเครื่องจักรกลจากการผุพังได้ หากเครื่องจักรกลผ่านการใช้งานมามากและเครื่องจักรเริ่มหลวมก็ควรเลือกเฟ้นน้ำมันที่มีเกรดความหนืดเพิ่มมากขึ้นจากมาตรฐานที่ระบุในคู่มือรถยนต์สักหน่อยเช่นจาก 40เป็น 50 เพราะชั้นเคลือบหรือฟิล์มที่หนาขึ้นสามารถเข้าไปอุดช่องว่างที่เกิดจากการสึกกร่อนของส่วนในเครื่องยนต์กลไกที่เพิ่มเยอะขึ้นได้อีกด้วย ในส่วนนี้สามารถช่วยอภิบาลกำลังอัดรั่วไหลของเครื่องจักรที่เกิดจากที่ว่างระหว่างแหวนลูกสูบและกระบอกสูบได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทำให้เครื่องจักรกลมีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย  ส่วนท่านที่ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อของผู้ผลิตรถยนต์มาตลอดแล้วอยากเปลี่ยนก็สามารถทำได้ โดยเลือกน้ำมันที่มีเกรดคุณภาพและเกรดความหนืดพอกันก็สามารถใช้ตอบแทนกันได้แล้วครับ บางทีท่านอาจได้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณลักษณะสูงกว่าเดิมอีกด้วย อีกอย่างที่อยากฝากไว้ก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องควรคัดเลือกใช้ของที่มีคุณภาพสูงเช่น ของแท้จากผู้ทำรถยนต์ เนื่องมาจาก กรองน้ำมันฟู้ดเกรดมีหน้าที่ในการกรองสิ่งซอมซ่อออกจากน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องคงพลังในการหล่อลื่นได้ดี อีกทั้งกรองน้ำมันเครื่องที่มีคุณลักษณะจะมีการไหลเวียนของน้ำมันเครื่องที่ดีกว่าซึ่งช่วยในการระบายความร้อนเครื่องยนต์กลไกได้อีกทางหนึ่ง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lubeonline.net/productsAll.php?WP=GQAgG2rDqYyc4Uuw