เงินเดือนของเจาหนาที่ลดรายไดนิติบุคคล

บริษัท S เป็น บริษัท ที่ได้มาตรฐานซึ่งเลือกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเพื่อส่งผ่านรายได้และผลขาดทุนผ่านผู้ถือหุ้น S Corps รวมการตั้งค่าตามกฎหมายของ C Corp ไว้กับโครงสร้างภาษีที่คล้ายกับการเป็นหุ้นส่วน

  1. ผลประโยชน์ทางภาษี – รายได้เครดิตภาษีและหักกลบลบหนี้ของ S Corp ผ่านไปยังผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ความหมายรายได้จะถูกหักภาษี ณ ระดับผู้ถือหุ้นแทนที่จะเป็นระดับองค์กร IRS ถือว่า S Corp เป็นนิติบุคคลทรูมูฟ ดังนั้นคุณจึงมีการเลือกตั้ง S Corp และรายได้ที่ได้รับจาก บริษัท ผ่านไปยังผู้ถือหุ้นโดยตรงดังนั้นการออกหนึ่งในภาษีที่เกิดขึ้นกับ C Corp แต่
  2. เงินเดือนของเจาหนาที่ลดรายไดนิติบุคคล – ใน S Corp เจาหนาที่ตองจายเงินเดือนเพื่อใหได W-2 ทุกป อะไรที่เจ้าของใช้เป็นเงินเดือนจะเจือจางจากรายได้สุทธิในงบกำไรขาดทุนซึ่งจะช่วยลดปริมาณรายได้สำหรับธุรกิจที่จะต้องเสียภาษี คุณจ่ายภาษีการจ้างงาน คุณต้องการให้เงินเดือนของคุณสอดคล้องกับ 40 ถึง 50% ของสิ่งที่ธุรกิจมีรายได้ ถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณสามารถหลีกเลี่ยงภาษีการจ้างงานตนเองได้
  3. แบบฟอร์ม K-1 และ W-2 – เจ้าของ S Corp รับแบบฟอร์ม K-1 ซึ่งแสดงผลกำไรและขาดทุนสำหรับหุ้นของกิจการ พวกเขายังได้รับ W-2 พวกเขากำลังรับเงินเดือน K-1 เป็นผลกำไรและ W-2 สำหรับเงินเดือน แบบฟอร์ม K-1 จะออกเมื่อ S Corp มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งราย หากคุณเป็นสมาชิกคนเดียวคุณสามารถส่ง C-1 ไปที่หมายเลข 1040 ของคุณได้ K-1 จะถูกแจกจ่ายเมื่อมีคู่ค้า เงินเดือนจะถูกหักออกจากรายได้สุทธิของธุรกิจก่อนวันที่ K-1 ออกดังนั้นหนี้สินภาษีของ K-1 จะลดลงตามเงินเดือนที่จ่ายให้กับเจ้าของ สนใจเพิ่มเติมหรือรับบริการได้ที่ http://www.proactivemanagement.co.th

Posted: Saturday, July 29th, 2017 @ 3:27 pm
Categories: สินค้าและบริการ.
Tags: , , .
Subscribe to the comments feed if you like. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.